menu_book

3

Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ cao

business

20

Doanh nghiệp có hợp tác đào tạo với Khoa

people

70%

Giảng viên được đào tạo ở nước ngoài

school

90%

Sinh viên có việc làm sau một năm ra trường

 

TẦM NHÌN

Đến năm 2030 giáo dục đào tạo, NCKH của Khoa Nông lâm đạt chuẩn chất lượng mang tầm khu vực


SỨ MỆNH

Khoa Nông Lâm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về Nông nghiệp Công nghệ cao - Công nghệ Sau thu hoạch - Công nghệ Thực phẩm


MỤC TIÊU

Đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật công nghệ chất lượng cao

 

 

  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình được xây dựng theo chuẩn đầu ra CDIO, có tham khảo và kế thừa từ các chương trình tiên tiến trên thế giới, đồng thời phát triển theo thế mạnh vùng Đà Lạt và Tây Nguyên.


Nông học
Chương trình đào tạo ngành Nông học cung cấp kiến thức và kỹ năng cho toàn bộ quá trình trồng và chăm sóc cây cho đến marketing sản phẩm.

Công nghệ sau thu hoạch
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sau thu hoạch hướng đến giải quyết các vấn đề về sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Công nghệ thực phẩm
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng từ nông sản.

KHOA NÔNG LÂM
Trường Đại học Đà Lạt

place Nhà A5 - 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
call 0263 3834 051
email khoanonglam@dlu.edu.vn

Top