CÔNG TÁC SINH VIÊN

Thông báo về việc xử lý học viên vi phạm Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học

Thông báo về việc xử lý học viên vi phạm Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học

 Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng CTSV kính gửi quý phòng, khoa thông báo số: 1059 của Hiệu trưởng ký ngày 28/12/2016 về việc xử lý học viên vi phạm Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học (đính kèm file thông báo).

XỬ LÝ HỌC VIÊN VI PHẠM QUI CHẾ ĐÀO TẠO HỆ VLVH.pdfhttp:

Các tin khác