TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty The Fruit Republic đang cần Kỹ thuật viên bán hàng - Chuyên ngành Nông nghiệp, yêu cầu ứng viên có kiến thức căn bản về nông nghiệp.

Đường link của trang tuyển dụng: 

https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/ky-thuat-vien-ban-hang-chuyen-nganh-nong-nghiep/943213

Các tin khác