ĐÀO TẠO

Thông báo về việc cho sinh viên đăng ký học phần 2

Theo thông báo số 1009/TB-ĐHĐL ngày 13 tháng 12 năm 2016, phòng Quản lý Đào tạo mở hệ thống cho sinh viên đăng ký học phần từ ngày 19/12/2016 - 25/12/2016. Tuy nhiên, vì một số lý do như nợ học phí, mất mật khẩu, ... mà một số sinh viên chưa đăng ký học phần được.

 

Theo đề nghị của các Khoa, phòng Quản lý Đào tạo sẽ mở hệ thống từ ngày 2/1/2017 - 4/1/2017 để sinh viên đăng ký. Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị các khoa thông báo đến toàn thể sinh viên của khoa mình được biết để đăng ký học phần trong thời gian nêu trên. Phòng Quản lý Đào tạo sẽ không mở thêm đợt đăng ký.

  

Sinh viên lưu ý:

1. Học kỳ 2, năm học 2016-2017 các học phần sau không mở: An toàn lao động, Quy hoạch phát triển nông thôn, Sinh lý nảy mầm hạt, Thú y cơ bản và Kỹ thuật chế biến và bảo quản rau quả. Vì vậy, nếu sinh viên đã đăng ký các học phần trên thì phải chuyển sang học phần khác.

2. Các học phần trong chương trình mới sẽ có thêm chữ "D" đối với bậc đại học và chữ "C" đối với bậc cao đẳng. Vì thế, sinh viên khóa 39 trở về trước đăng ký học lại với sinh viên khóa 40 (nút đăng ký học lại theo CDIO) khi nhập đăng ký học phần cần tra cứu học phần cần cho đúng.

3. Ngoài ra để đăng ký thành công, sinh viên cần đọc kỹ thông báo "Những vấn đề liên quan đến việc đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2016-2017" tại website khoa Nông lâm ngày 24/12/2016.

Các tin khác