CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - NGÀNH NÔNG HỌC

Ngành Nông học tại Trường Đại học Đà Lạt đào tạo kỹ sư có chuyên môn, kiến thức tốt về nông nghiệp, phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất, có khả năng nắm bắt được những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nước và quốc tế, biết thao tác nghề nghiệp trong phòng thí nghiệm cũng như ngoài đồng ruộng để chỉ đạo được sản xuất nông nghiệp có chất lượng cao, đáp ứng nhu cần xã hội, có thể phục vụ thị trường lao động trong nước, trong khu vực cũng như thế giới.

Chương trình còn đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kỹ sư ngành Nông học sau khi tốt nghiệp có thể tự thành lập và quản lý các cơ sở xản xuất, kinh doanh về nông lâm nghiệp, hoặc làm việc tại các đơn vị sự nghiệp cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, bao gồm: các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông lâm nghiệp, các viện nghiên cứu về nông, lâm và sinh học, các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, các trung tâm khuyến nông, chi cục hay trạm bảo vệ thực vật, các trung tâm giống cây trồng, các doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống, phân bốn, thuốc bảo vệ thực vật), các trang rại và nhiều cơ sở khác. Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo như trung học, cao đẳng, hay đại học hoặc học tiếp các bậc học cao hơn.

Xem chi tiết chương trình

 

KHOA NÔNG LÂM
Trường Đại học Đà Lạt

place Nhà A5 - 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
call 0263 3834 051
email khoanonglam@dlu.edu.vn

Top