BỘ MÔN NÔNG HỌC

23 tháng 03, 2016

Bộ môn Nông học đã và đang mở rộng các hệ đào tạo, bao gồm đào tạo bậc đại học hệ chính qui, hệ thường xuyên, hướng tới hệ đào tạo sau đại học. Bộ môn Nông học có hơn 43 đề tài các cấp, từ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Viện, cấp tỉnh và cấp Trường, các dự án phát triển khoa học kỹ thuật, tham gia các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, bộ môn nông học cũng có sự hợp tác nghiên cứu với các trung tâm, các viện và các trường đại học trong nước và quốc tế.

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

04 tháng 04, 2017

Trước nhu cầu thực tế của xã hội về việc giảm thiếu tổn thất sau thu hoạch và bảo quản chế biến nông sản nhằm gia tăng giá trị sản phẩm thu hoạch Bộ môn công nghệ Sau thu hoạch thuộc khoa Nông Lâm– Trường Đại học Đà Lạt được  được thành lập năm 2005, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây nguyên và Duyên hải miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.

KHOA NÔNG LÂM
Trường Đại học Đà Lạt

place Nhà A5 - 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
call 0263 3834 051
email khoanonglam@dlu.edu.vn

Top