GIỚI THIỆU KHOA NÔNG LÂM

18 tháng 02, 2017

đào tạo cán bộ kỹ thuật ở bậc đại học, cao đẳng và liên thông; nghiên cứu khoa học và dịch vụ, chuyển giao công nghệ; phát triển nguồn lực về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, Đông Nam bộ và cả nước
Top