• 19/06/2023
 • |
 • |
 • Công nghệ Sau thu hoạch
Kế hoạch giảng dạy 2023-2024 Ngành CNSTH
 • 17/11/2021
 • |
 • |
 • Công nghệ Sau thu hoạch
Kế hoạch đào tạo 2021-2022_CNSTH
 • 25/09/2020
 • |
 • |
 • Công nghệ Sau thu hoạch
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2020-2021
 • 08/04/2020
 • |
 • |
 • Công nghệ Sau thu hoạch
Kế hoạch giảng dạy năm học 2019-2020
 • 02/02/2020
 • |
 • |
 • Công nghệ Sau thu hoạch
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH