Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết polyphenol và điều kiện bảo quản nhiệt lạnh đến hàm lượng polyphenol trong rễ đảng sâm (Codonopsis javanica) tại Lâm Đồng

  • 29/06/2017
  • |
  • |
  • Đề tài sinh viên

Xem chi tiết